weight-loss-38548

Chce­sz schud­nąć? Popra­wić swo­ją die­tę? Czu­je­sz, że powin­naś coś zro­bić, ale nie wie­sz od cze­go zacząć? Byłaś na die­cie wie­le razy i nigdy nie uda­ło Ci się schud­nąć lub chu­dłaś, ale potem szyb­ko przy­bie­ra­łaś na wadze?

Zapra­sza­my ser­decz­nie na spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne, któ­re odbę­dzie się w Salo­nie “Sun­set” 7 grud­nia o godz. 18.00.

Od stycz­nia odby­wać się będą coty­go­dnio­we spo­tka­nia Klu­bu Wspie­ra­ją­cy­ch się Pań. Zapra­sza­my wszyst­ki­ch, któ­rzy wie­rzą, że w gru­pie jest raź­niej.

Naszym celem będzie wspie­ra­nie się wza­jem­ne w dro­dze do celu. Die­te­tyk będzie słu­żył pomo­cą mery­to­rycz­ną i psy­cho­lo­gicz­ną.

Nie zamie­rza­my nicze­go sprze­da­wać, nie pro­mu­je­my żad­ny­ch suple­men­tów ani inny­ch “sub­stan­cji pomoc­ni­czy­ch”. Wie­rzy­my w siłę zdro­wej die­ty i sil­nej moty­wa­cji.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

O zabie­gu wyszczu­pla­ją­cym START&REWIND słów kil­ka

Dla­cze­go tak szyb­ko dzia­ła i skąd się bio­rą efek­ty w tak krót­kim cza­sie? Jed­nym ze skład­ni­ków bazo­wy­ch jest Poly­sy­li­kon 11 uży­wa­ny w kosme­ty­ka­ch taki­ch marek jak Lan­co­me, Estee Lau­der. Jest to skład­nik nowej rodzi­ny TURBO kosme­ty­ków. Sto­su­jąc go i odcią­ga­jąc powie­trze z wor­ka, w któ­ry wcho­dzi klient­ka wytwa­rza­my próż­nię. Oklu­zja owa powo­du­je “wci­śnię­cie” skład­ni­ków z kre­mu któ­rym sma­ru­ję klient­kę przed zabie­giem. W wor­ku pozo­sta­je się 45 min.

Zabieg nie jest efek­tem sau­ny. Nie pole­ga na poce­niu ale na usu­wa­niu zatrzy­ma­nej wody z tka­nek ‚dzię­ki skład­ni­kom aktyw­nym wyszcze­gól­nio­nym na zdję­ciu. W cią­gu 12 godz. od zabie­gu nastę­pu­je lipo­li­za czy­li trój­gli­ce­ry­dy( tłusz­cze) są roz­kła­da­ne i zamie­nia­ne na ATP, a następ­nie usu­wa­ne z orga­ni­zmu podob­nie jak w przy­pad­ku lipo­suk­cji kawi­ta­cyj­nej.
Skład kosme­ty­ków powo­du­je rów­nież tona­li­za­cję, czy­li obkur­cza­nie zwiot­cza­łej skó­ry.

Zabieg jest nie­zwy­kle przy­jem­ny. Odczu­wal­ne jest wyraź­ne cie­pło.

Prze­ciw­wska­za­niem są:
–cią­ża
–kar­mie­nie,
–bar­dzo wyso­kie cie­śnie­nie,
–cho­ro­by tar­czy­cy,
–prze­by­ty nowo­twór ( min 5 lat od wyle­cze­nia)
–skrze­po­we zapa­le­nie żył,
–nad­wraż­li­wo­ść na cie­pło,
–uszko­dze­nie cią­gło­ści tkan­ki, cho­ro­by skó­ry,

Przed zabie­giem nie nale­ży golić nóg, korzy­stać z sola­rium i gorą­cy­ch kąpie­li.

Skan_20160218Skan_20160218 (2)

Zapraszam

Katarzyna Bachanek 🙂

LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA (KAWITACYJNA).

Choć nazwa wzbu­dza kon­tro­wer­sje, urzą­dze­nie speł­nia swo­je obo­wiąz­ki
Zabieg jest bez­bo­le­sny i na pew­no jest alter­na­ty­wą dla zabie­gów chi­rur­gicz­ny­ch, inwa­zyj­ny­ch i zagra­ża­ją­cy­ch cza­sem życiu.

W trak­cie nasze­go zabie­gu docho­dzi do TRWAŁEGO zre­du­ko­wa­nia adi­po­cy­tów (komó­rek tłusz­czo­wy­ch), a co za tym idzie zmniej­sze­nia obwo­dów. O to prze­cież każ­dej z nas cho­dzi.
Podłuż­na fala ultra­dź­wię­ko­wa powo­du­je w tkan­ka­ch ryt­micz­ne drgania, któ­re dzia­ła­ją na bło­ny komór­ko­we wzro­stem prze­pusz­czal­no­ści. Fala odpo­wied­niej czę­sto­tli­wo­ści wytwa­rza ener­gię, któ­ra uszka­dza komór­kę tłusz­czo­wą roz­bi­ja­jąc ją. Uwol­nio­ne z wewnątrz komór­ki tłusz­cze trans­por­to­wa­ne są za pomo­cą naczyń lim­fa­tycz­ny­ch i krwio­no­śny­ch do wątro­by i tam ule­ga­ją prze­mia­nie mate­rii. Dla­te­go w tym cza­sie zale­cam lek­ko­straw­ną die­tę i picie wody roz­ło­żo­ne na całą dobę aby zmniej­szyć obcią­że­nie wątro­by.

Pozby­wa­my się w ten spo­sób nad­mia­ru tłusz­czu z ud, poślad­ków, bio­der i rąk, tzw. peli­ka­nów.

Dzia­ła:
–wyszczu­pla­ją­co,
–likwi­du­je cel­lu­lit,
–zwięk­sza absorp­cję skład­ni­ków aktyw­ny­ch,
–roz­bi­ja tkan­kę tłusz­czo­wą.
–ujędr­nia skó­rę,

Po zabie­gu wyko­nu­ję krót­ki masaż, któ­ry ma na celu prze­su­nię­cie uwol­nio­ny­ch tłusz­czów.

Prze­ciw­wska­za­nia:
–cią­ża,
–cho­ro­by nowo­two­ro­we,
–sty­mu­la­to­ry ser­ca, meta­lo­we implan­ty,
–ostre sta­ny zapal­ne,
–mie­siącz­ka ( zabie­gi na brzu­ch)
–oste­opo­ro­za

Zale­ca się wyko­na­nie mini­mum 6 zabie­gów w odstę­pa­ch 3–10 dni pomię­dzy zabie­ga­mi.

Zapra­szam

 

11246263_968267856525477_3756690173024499307_n

Zapra­szam na zabieg reduk­cji roz­stę­pów z uży­ciem nowe­go, inten­syw­ne­go pre­pa­ra­tu mar­ki CHANTARELLE. Zabieg redu­ku­je i zapo­bie­ga powsta­wa­niu roz­stę­pów, wzmac­nia jędr­no­ść i sprę­ży­sto­ść skó­ry, nawil­ża i wyrów­nu­je kolo­ryt. Prze­zna­czo­ny zarów­no dla kobiet jak i męż­czy­zn.

10348601_942809209071342_2639999401317936564_n

Wska­za­nia:
oty­ło­ść, nagłe przy­ro­sty masy cia­ła, waha­nia wagi ( w okre­sie doj­rze­wa­nia, po cią­ży, meno­pa­zu­za, odchu­dza­nie), kul­tu­ry­ści, i oso­by aktyw­ne fizycz­nie; po lecze­niu ste­ro­ida­mi, i z pre­dys­po­zy­cja­mi gene­tycz­ny­mi.

Cena uza­leż­nio­na jest od powierzch­ni pod­da­nej zabie­go­wi.

A co by powie­dzia­ły moje Klient­ki na tako­we, nowe urzą­dzon­ko? Emo­ti­kon smi­le

Co to jest?

Lipo­suk­cja ultra­dź­wię­ko­wa (bez skal­pe­la).

Urzą­dze­nie poprzez zasto­so­wa­nie fali ultra­dź­wię­ko­wej roz­bi­ja zło­gi tłusz­czu oraz cel­lu­lit.

Ultra­dź­wię­ki o odpo­wied­nio dobra­nej czę­sto­tli­wo­ści i mocy wywo­łu­ją zja­wi­sko kawi­ta­cji w tkan­ka­ch, powo­du­jąc uszko­dze­nie bło­ny komór­ko­wej komó­rek tłusz­czo­wy­ch i wydo­sta­nie się zgro­ma­dzo­ne­go w nich tłusz­czu. Uwol­nio­ne w ten spo­sób trój­gli­ce­ry­dy, tłusz­cze i ich pochod­ne są trans­por­to­wa­ne przez układ lim­fa­tycz­ny i naczy­nio­wy do wątro­by gdzie są trak­to­wa­ne iden­tycz­nie jak tłusz­cz pocho­dzą­cy z poży­wie­nia. W ten spo­sób może­my usu­wać nad­miar tkan­ki tłusz­czo­wej z wybra­ny­ch obsza­rów np. talii, bio­der, ramion czy też oko­lic kolan.


1743493_911613368857593_5242152101925490978_n 10943640_911613275524269_9025791360791463926_n

30_11_2014_2

 

Przed­sta­wia­my Pań­stwu nowo­ść do paznok­ci.

Wszyst­kie trzy zdję­cia to jeden preparat- pia­sko­wy, ter­micz­ny lakier hybry­do­wy.

W zależ­no­ści gdzie się znaj­du­je­sz, w cie­ple czy na zim­nie przyj­mu­je odpo­wied­nią bar­wę.

 

 

30_11_2014_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30_11_2014_3

10394012_878415022177428_6753755205783046296_n

 

Żeby nie było, że salon Sun­set jest miej­scem tyl­ko dla kobiet przed­sta­wia­my nowy zabieg dla Was Pano­wie.

 

Jeśli któ­ryś z Was zma­ga się z krost­ka­mi po gole­niu, zaskór­ni­ka­mi, wypry­ska­mi, zmarszcz­ka­mi lub nad­mier­nym błysz­cze­niem oto powstał zabieg spe­cjal­nie dla Was Deli­kat­ny i bły­ska­wicz­ny w wyko­na­niu.

 

 

Zapraszam